פירות וירקות

פירות וירקות בדרך כלל ניתן לקנות בחו"ל ללא חשש.

פירות וירקות שגדלו בחו"ל פטורים מתרומות ומעשרות . פירות וירקות

 

איסור ערלה:
איסור ערלה נוהג גם בחוץ לארץ אפילו בשדות הגוי, ולכן פירות האילן שחנטו קודם השנה הרביעית לנטיעת האילן אסורים באכילה, אלא שעל פי ההלכה במקרה של ספק ערלה בפירות שגדלו בחו"ל מותר. כיוון שאנו קונים את הפירות בשוק, אין לחשוש לערלה, שהרי בשוק כבר לא ניתן לדעת אם הפרי הוא ערלה או לא, וזהו ספק. אפילו אם קונים את הפירות בסמוך למקום הגידול, הרי הם מותרים, כל עוד לא ברור בוודאות שהם נקטפו מעצי ערלה.

 

כלאי הכרם:
איסור כלאי הכרם נוהג גם בחו"ל, אולם גם לגביו הדין הוא שספק כלאים מותר, ולפיכך מותר לקנות ענבים וירקות אפילו בסמוך למקום הגידול, כל עוד לא ראינו בוודאות שהם גדלו בסמיכות זה לזה. למנהג האשכנזים, בחו"ל כלאי הכרם אסורים רק כאשר נזרעו בבת אחת גפן ושני מיני זרעים שונים.

 

פירות מורכבים:
איסור הרכבת אילן נוהג גם בחו"ל, אפילו בארץ ישראל הפירות שצמחו מהרכבה כזו אינם אסורים באכילה.

 

כלאי זרעים:
איסור כלאי זרעים אינו נוהג כלל בחו"ל. לעתים קונים בחו"ל פירות שהובאו מארץ ישראל. במקרה כזה צריך לבדוק שיש עליהם סימון שאין בהם חשש טבל וערלה. אם ידוע שהפירות הם  מארץ ישראל ואין עליהם סימון כשרות, צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות ללא ברכה.

 

ירקות קפואים:
ירקות קפואים מותרים באכילה, אלא שאם הם מסוגים שבהם יש חשש לנגיעות בחרקים, הרי הם טעונים בדיקה. במקום שבו מצורפת לירק הקפוא שקית של רוטב, אי אפשר להשתמש בה, אלא אם כן יש עליה סימן הכשר. ירקות חתוכים לסלט, אם יש בהם גם ירקות העלולים להיות נגועים בחרקים יתבונן היטב, ואם לא מבחין בחרקים מותר לאוכלם. אם יש בהם תבלינים שאינם מאפשרים להבחין בינם לבין חרקים מותר לאוכלם. אם יש שם ירקות חריפים כגון: בצל, צנון, ושום, אין לאוכלם, כיוון שאנו חוששים שמא הם נאסרו בחיתוך בסכין טרפה.

 

באדיבות אתר אומן שלום

פירות וירקות